Tatsuo Suzuki – Katas Supérieurs

Tatsuo Suzuki – Katas Supérieurs

Naihanchi

Kushanku

Bassaï

Seishan

Chinto

Wanshu

Rohei

JION

Niseishi

Jitte

Laisser un commentaire